2015

​​בתקופה שבין החודשים יולי לאוקטובר 2015 נוצר מחסור חריג בעגבניות בשוק המקומי.

על מנת לצמצם את הסיכון הכרוך ביבוא עגבניות מחד ועל מנת למנוע היצף מאידך, קוצב משרד החקלאות ופיתוח הכפר את המכסה ליבוא עגבניות בפטור ממכס לכמות של עד 1,500 טון, לשבוע שבין ה-04/10/2015 ל11/10/2015.

לכל יבואן  יוקצו עד 40 טון ליום. במידה ולא תנוצל כל המכסה עד ליום ה- 06/10/2015 וכנגד הצגת שטר מטען, ניתן להגדיל את הרישיון עד 80 טון ליום. במידה וניצל היבואן את המכסה ברישיון, יהיה זכאי לרישיון נוסף, עד לכמות מצטברת של 160 טון וכל עוד קיימת יתרה לחלוקה.

בקשות יש להגיש  בהתאם לנוהל המופיע באתר המשרד.
לבירורים לגבי אישורי הגנת הצומח ניתן לפנות לשירותים להגנת הצומח מייל oriz@moag.gov.il