2015


משרד החקלאות מודיע על פתיחת תקופת הגשת הבקשות
לרישיונות יבוא בפטור ממכס לשנת 2016 בשיטת כל הקודם זוכה,
למכסות הרלוונטיות לשנת 2016 (כפי שמופיע בנוהל חלוקת מכסות היבוא לשנת 2016).


יש למלא את הטפסים שבנספחי נוהל חלוקת מכסות היבוא לשנת 2016.


מידע נוסף ופרטים לגבי המכסות ואופן ההגשה ניתן לקרוא בנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2016
http://www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/nohal_yevu.htm

ניתן להעביר בקשות ואישורים מתאימים לפקס מספר 03-9485804.