2017

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא חציל לתעשייה - בפרט מכס 070930003 – מירדן – מכסה 7012.

לבקשות יש לצרף אישור מנכ"ל המפעל  על כמות החצילים שנקלטה ועובדה במפעל  בשנים 2015 ו-2016, כל שנה בנפרד. כמו כן יש להגיש הצרופות הנדרשות עפ"י נוהל  חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017.

את הבקשות יש למלא בטופס מקוון –  מצ"ב לינק.

http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/forms/Pages/agriculture_import_license_application.aspx

או לשלוח במייל ל – yevu@moag.gov.il