2017

פטריות – מכסה 7095 איחוד אירופי – יתרת הכמות של 80 טון במכסה זו תחולק בהתאם

לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017.

נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017

בקשות ניתן להגיש החל מ – 01/10/17.

תוקף הרישיונות – 01/10/17 – 31/12/17.

 

 

דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_11_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 – 2022 – פרסום נובמברhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/Hitargenut_Haklaim_sevev_sheni.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 – 2022 – פרסום נובמבר
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_10_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 2019