משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע כי עקב המחסור בבצל, יחולקו הרישיונות לבצל ממכסה 7025 WTO, החל

מ- 19.11.18. הרישיונות יחולקו לזכאים העומדים בתנאי הסף עפ"י נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018.

בשיטת חלוקה: שיטת כל הקודם זוכה, כנגד הצגת שטר מטען הכולל את תאריך העמסה - Shipped on board  החל מ 1.11.2018, שטרם סיימו תהליך שחרור, דהיינו נמצאים עדיין בים.

כמות מקסימלית לרישיון ליום - 60 טון. לא יינתן יותר מרישיון אחד ליום.

הרישיונות יחולקו עד 5.12.2018  ותוקפם יהיה עד 15.12.2018.

סה"כ הכמות לחלוקה כ- 3500 טון.

כמויות נוספות לחלוקה ייבחנו בהתאם לצורך.

את הבקשות יש להגיש בטופס מקוון במערכת מסלו"ל​.​

מודעה זו מהווה תחליף למודעות הקודמות לחלוקת רישיונות לבצל ממכסה זו (מכסה 7025 WTO):

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/bazal_haluka3.aspx

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/bazal_haluka2.aspx