בצל מכסה 7025-WTO - משרד החקלאות מודיע על תוספת של 1500 טון בצל, לחלוקה ממכסה 7025 WTO.

שאר הפרטים ללא שינוי: https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/bazal_edkun.aspx