​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקה נוספת של רישיונות לבצל בפרט המכס 0703101100/5, מספר מכסה 7025 WTO בכמות של 1000 טון.

הרישיונות יחולקו לזכאים העומדים בתנאי הסף עפ"י נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018.

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nohal_2018/Pages/nohal_michsot2018.aspx

שיטת החלוקה: שיטת כל הקודם זוכה, יחס מכס/פטור 1:1, יש לצרף הצהרת יבוא לבצל במכס מלא, בסטטוס "הותר", שתאריכה החל מ- 22/11/18. הרישיונות יינתנו ללא קשר למדינת המקור במכס מלא.

כמות מקסימלית לרישיון - 60 טון.

את הבקשות יש להגיש החל מ - 22/11/2018 - בשעה 13:00 בטופס המקוון במערכת מסלו"ל.

תוקף הרישיונות - החל מ-  22/11/2018 עד 05/12/2018.

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=GeneralAgriculture_hasava@moag.gov.il&aret=1