בצל מכסה 7025 WTO - תוקף הרשיונות יוארך עד 31.12.2018.

יש לפנות למייל yevu@moag.gov.il  בציון מספר הרשיון ולבקש הארכת תוקף.