בצל מכסה 7025  - הסתיימה חלוקת הרישיונות לבצל - מכסה 7025 WTO