כרוב לתעשייה מכסה 7025 - בהמשך למודעה מיום 14.8.2018 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/tikun_kruv_latasiya.aspx

תחולק יתרת כמות של סה"כ 150 טון, תוקף הרישיונות יהיה עד .15.11.18