בצל מכסה 7025 WTO - עדכון תוספת כמות של 1500 טון בצל

כמות מקסימלית לרישיון - 140 טון

תוקף הרישיונות - 25/12/2018

שאר הפרטים ללא שינוי

 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/bazal_edkun.aspx