​לצורך בחינת כמות מכסות יבוא תפוחים פטורות ממכס לשנת 2019 לחלוקה לרשתות שיווק שהפחיתו את מחירי התפוחים בתקופת החגים*, על רשתות השיווק לשלוח דו"ח חתום ע"י מנכ"ל החברה, המציין את כמות התפוחים (פרט לזנים גאלה וסמיט), שנמכרו על ידי הרשת במחיר הנמוך מ-9 ₪/ק"ג בין התאריכים 04.09.2018-30.09.2018.

את המסמכים יש לשלוח עד לתאריך 25.10.2018 למייל yevu@moag.gov.il מודגש כי ייתכן שהרשתות שיבקשו לקבל מכסות יתבקשו להמציא מסמכים נוספים בהמשך.

​ *אין בהודעה זו משום מחויבות לחלוקת כמות כלשהי לרשת.

 

 

דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_11_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 – 2022 – פרסום נובמברhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/Hitargenut_Haklaim_sevev_sheni.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 – 2022 – פרסום נובמבר
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_10_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 2019