משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסום נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020 - 2022.
משרד החקלאות החליט לפרסם לסבב שני את נוהל התמיכה; המשרד מקצה את יתרת התקציב (מתוך 7 מיליון ש"ח) תקציב של 600,000 ₪; לפעילות בשנים 2020 עד 2022, לטובת תמיכה בהתאגדות חקלאים לשם העצמת יכולת הייצוא בגידולים מסוימים, תוך יצירת תנאים שיאפשרו הגדלת האמון בין החקלאי המגדל את התוצרת לבין היצואן המוכר את תוצרתו.

הבהרות:
  1. ניתן להגיש  בקשה כל התארגנות של חקלאים בכל סוג של גידול תוצרת צמחית; בהתאם לתנאי הסף המופיעים בנוהל.
  2. סכום התמיכה יכול להשתנות (יגדל או יפחת) בכפוף לאישור תקציב מתאים במסגרת תקציב המדינה 2019.
  3. ​​בהתאם לנוהל בסעיף 12 סכום התמיכה המקסימלי למדורג ראשון בסבב זה הינה עד 600,000 ₪ (תלוי בתקציב הקיים) במידה ולא ינוצל כספי התמיכה במלואם תהיה רשאית ועדת התמיכות להעביר את עודפי התקציב למבקשים הבאים ברשימה, על פי הדרוג שנקבע להם.

מטרות הנוהל:
  1. הגדרת מסגרת למתן תמיכה להתארגנות חקלאים-יצואנים לשם העצמת יכולת השיווק לייצוא של התוצרת החקלאית.
  2. מתן מענקים מוגדלים לעידוד התארגנות של חקלאים ופעולות של קידום מכירות לייצוא. מטרת ההתארגנות הינה הגדלת התמורה והרווחיות לחקלאים מהייצוא לטווח בינוני וארוך, תוך מתן ביטוי ליתרון לגודל, תיאום מיטבי בין החקלאים והיצואנים וחיזוק כוח המיקוח מול קניינים בחו"ל - כל זאת תוך שמירה על איכות התוצרת ומיתוגה.

תאריך אחרון להגשת לא יאוחר מ- 1/12/19 (במייל export@moag.gov.il​). 

 

 

דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יולי, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יולי, 2020
יבוא חיות מחמד ממולדובהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/yevu_hayot_mahmad_moldova_27072020.aspxיבוא חיות מחמד ממולדובה
רשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/rishyonot_yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/pirsumim/Pages/ListOfImortProducts1.aspxרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרות