חלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא עגבנייה - מכסה 7026 - WTO ומכסה 7012 מירדן

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא עגבנייה, בהתאם לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019 ובהתאם לתנאי השוק המקומי.

תוקף הרישיונות עד 24/04/2019.

הרישיונות יחולקו לזכאים העומדים בתנאי הסף עפ"י נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019.

שיטת החלוקה: מכסה 7026 WTO כנגד הצגת שטר מטען.

הכמות לרישיון לכל יבואן, תיקבע בהתאם לסה"כ הביקוש. לא יינתן יותר מרישיון אחד ליום ליבואן.

את הבקשות יש להגיש בטופס המקוון במערכת מסלו"ל.