2019

חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסת 7025 WTO

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא בצל בפרט המכס 0703101100/5, מספר מכסה 7025 WTO בכמות של עד 1,500 טון בהתאם לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019 ובהתאם לתנאי השוק המקומי.

הרישיונות יחולקו לזכאים העומדים בתנאי הסף עפ"י נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019.

שיטת חלוקה: שיטת כל הקודם זוכה, כנגד הצגת שטר מטען שטרם הוגש לצורך קבלת רישיון יבוא.

כמות מקסימלית לרישיון ליום - 140 טון. לא יינתן יותר מרישיון אחד ליום.

(לא ניתן להחזיק ביותר מ- 140 טון ממכסה זו)

את הבקשות יש להגיש החל מ - 10/02/2019 בשעה 10:00 בטופס המקוון במערכת מסלו"ל.

תוקף הרישיונות עד תאריך 24/02/2019.