2019

חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסה 7025 WTO

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא בצל בפרט מכס

0703101100/5, מספר מכסה 7025 WTO בכמות של עד 2000 טון

בהתאם לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019 ובהתאם לתנאי השוק המקומי.

הרישיונות יחולקו לזכאים העומדים בתנאי הסף עפ"י נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019.

שיטת חלוקה: חלוקת רישיונות כנגד הצגת שטר מטען שטרם הוגש לצורך קבלת רישיון יבוא.

הכמות לרישיון לכל יבואן תיקבע בהתאם לסה"כ הביקוש.

לא יינתן יותר מרישיון אחד ליום ליבואן. יבואן בודד לא יוכל יהיה להחזיק ביותר מ-140 טון  ממכסה זו.

את הבקשות יש להגיש החל מ- 20.03.2019 בשעה 10:00  בטופס המקוון במערכת מסלו"ל.

תוקף הרישיונות עד - 14.04.2019.