משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסום טיוטת נוהל להערות הציבור "נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020-2022;" 

באם ישנן הערות יש להעבירן במייל export@moag.gov.il לא יאוחר מ- 25/09/19. 

טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 – 2022​​

רקע לנוהל

משרד החקלאות החליט להקצות תקציב ייחודי של עד 7 מלש"ח לפעילות בשנים 2020 עד 2022, לטובת תמיכה בהתאגדות חקלאים לשם העצמת יכולת הייצוא בגידולים מסוימים, תוך יצירת תנאים שיאפשרו הגדלת האמון בין החקלאי המגדל את התוצרת לבין היצואן המוכר את תוצרתו.
בהמשך לטיוטה שפורסמה ב 01/08/19 ישנה הבהרה לגבי אופי ההתארגנות הזכאית להגשה בהתאם לסעיף 6 בנוהל:

זכאים להגיש בקשות

התארגנות שחבריה, כולם או חלקם, הם מגדלים של גידול חקלאי מסוג אחד. יובהר, כי לצורך הגשת בקשות יוכר כמבקש סוג ההתארגנות הבא:
הסכם התארגנות חדש בין קבוצת מגדלים באמצעות תאגיד – מסמך משפטי שיהווה התחייבות חוזית, המפרט את פרטי ואופן ההתארגנות, ויפרט את פרטי התאגיד (שם התאגיד וח.פ./מספר מזהה שבאמצעותו תוגש הבקשה), (להלן: "ההסכם").​


 

 

הודעה ליבואנים - אושר יבוא זרעי Craterostigma pumilum מארה"ב ודרום אפריקהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/Craterostigma-pumilum.aspxהודעה ליבואנים - אושר יבוא זרעי Craterostigma pumilum מארה"ב ודרום אפריקה
נוהל אישור מקום הסגר לדגיםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/ishur_makom_hesger.aspxנוהל אישור מקום הסגר לדגיםהגדרת השיטה והאמצעים לאישור ופיקוח על מקומות הסגר לדגים חיים המיובאים למדינת ישראל. נוהל זה מפרט את אופן הגשת הבקשה לאישור מקום הסגר לדגים, התנאים הפיזיים הנדרשים לצורך אישור מקום ההסגר ואופן הפעלתו
נוהל יבוא אישי של מזון לחיות מחמד למדינת ישראלhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/yevu_mazon_hayot_mahmad_5_20.aspxנוהל יבוא אישי של מזון לחיות מחמד למדינת ישראלמטרת הנוהל הנחיית הצרכנים וגורמי המקצוע בתהליך יבוא אישי של מזון לחיות מחמד, בכל הנוגע לפן הווטרינרי, לשם יצירת מסגרת אחידה ומשותפת של כללים, עקרונות והנחיות לביצוע התהליך.