2019

חלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא מלפפון - מכסה 7026 WTO ומכסה 7012 מירדן

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא מלפפון בהתאם לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019 ובהתאם לתנאי השוק המקומי.

מספר מכסה 7026  WTO בפרט מכס 0707001000/9. תוקף הרישיונות עד 17/03/2019

מספר מכסה 7012  מירדן  בפרט מכס 0707009000/1. תוקף הרישיונות עד 17/03/2019 

הרישיונות יחולקו לזכאים העומדים בתנאי הסף עפ"י נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019.

שיטת החלוקה: מכסה 7026 WTO כנגד הצגת שטר מטען.

הכמות לרישיון לכל יבואן, תיקבע בהתאם לסה"כ הביקוש. לא יינתן יותר מרישיון אחד ליום ליבואן.

את הבקשות יש להגיש בטופס המקוון במערכת מסלו"ל.