משרד החקלאות מודיע על חלוקת מכסות בהתאם להסכם הסחר החופשי בין מדינת ישראל לקנדה, אשר נכנס לתוקפו ביום 01.09.2019.
להלן רשימת המכסות אשר יחולקו ע"י משרד החקלאות.
כל המכסות לשנת 2019 יחולקו על בסיס כל הקודם זוכה כנגד הצגת שטר מטען עליו מצוין תאריך "SHIPPED ON BOARD", או לחלופין הצגת הוכחה להמצאות הסחורה במחסני BONDED.
על היבואן לעמוד בכל הדרישות המפורטות בנוהל חלוקת מכסות יבוא של משרד החקלאות לשנת 2019 .
בקשות יש להגיש באמצעות מערכת מסלול בטופס המקוון במערכת מסלו"ל.

 

 

דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_10_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 2019
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_09_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/Hitargenut_Haklaim.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020 - 2022