2019

משרד החקלאות מודיע על חלוקת מכסות בהתאם להסכם הסחר החופשי בין מדינת ישראל לקנדה, אשר נכנס לתוקפו ביום 01.09.2019.
להלן רשימת המכסות אשר יחולקו ע"י משרד החקלאות.
כל המכסות לשנת 2019 יחולקו על בסיס כל הקודם זוכה כנגד הצגת שטר מטען עליו מצוין תאריך "SHIPPED ON BOARD", או לחלופין הצגת הוכחה להמצאות הסחורה במחסני BONDED.
על היבואן לעמוד בכל הדרישות המפורטות בנוהל חלוקת מכסות יבוא של משרד החקלאות לשנת 2019 .
בקשות יש להגיש באמצעות מערכת מסלול בטופס המקוון במערכת מסלו"ל.

 

 

חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונות
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, תוצרת טרייהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_totzeret_tria.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, תוצרת טרייה