משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת מכסה נוספת לייבוא שקדים קלופים למשווקים ממדינות WTO - מכסה מס' 8021.

הכמות לחלוקה תהה בהיקף של 400 טון, בשיטת כל הקודם זוכה, על פי הפירוט הבא:

·    המכסה תחולק בשיטה של 1:1 (מכולה פטורה ממכס כנגד הצהרת יבוא במכס מלא של מכולה בהתאם למדינת  המקור שממנה יובא השקד). 

·    הצהרות יבוא במכס מלא שהותרו החל מה 03/10/2019.

·    עד 40 טון לרישיון.

·    עד רישיון אחד ליום.

·    יבואן בודד לא יהיה זכאי לכמות העולה על 200 טון מהכמות המחולקת בחלוקה זו.

על היבואן לעמוד בכל הדרישות המפורטות בנוהל חלוקת מכסות יבוא של משרד החקלאות לשנת 2019

בקשות יש להגיד באמצעות מערכת מסלול את הבקשות יש להגיש בטופס המקוון במערכת מסלו"ל