2019

​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא בצל בפרט המכס 0703101100/5, מספר מכסה 7025 WTO בכמות של עד 1,500 טון בהתאם לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019 ובהתאם לתנאי השוק המקומי.
הרישיונות יחולקו לזכאים העומדים בתנאי הסף עפ"י נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019.
שיטת חלוקה: שיטת כל הקודם זוכה, כנגד הצגת שטר מטען הכולל את תאריך העמסה - Shipped on board החל מ-01.12.2018, שטרם סיימו תהליך שחרור, דהיינו נמצאים עדיין בים, או במחסני הנמל (בונדד).
כמות מקסימלית לרישיון ליום - 140 טון. לא יינתן יותר מרישיון אחד ליום. 
את הבקשות יש להגיש החל מ - 13/01/2019 - בטופס המקוון במערכת מסלו"ל.
תוקף הרישיונות – 31/01/2019. 

 

 

בצל - מכסה 7025 WTO - הסתיימה חלוקת המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/batzal7025.aspxבצל - מכסה 7025 WTO - הסתיימה חלוקת המכסה
חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא עגבניות - מכסת WTO שמספרה 7026https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/tomato_2076_2.aspxחלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא עגבניות - מכסת WTO שמספרה 7026
חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסת WTO שמספרה 7025https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/onion_7025_2.aspxחלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסת WTO שמספרה 7025