2019

​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא עגבנייה בפרט המכס 0702009100/0, מספר מכסה 7026 WTO בכמות של עד 1,000 טון, בהתאם לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019 ובהתאם לתנאי השוק המקומי.
הרישיונות יחולקו לזכאים העומדים בתנאי הסף עפ"י נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019.

שיטת חלוקה: שיטת כל הקודם זוכה, כנגד הצגת שטר מטען הכולל את תאריך העמסה - Shipped on board החל מ-25.12.18, שטרם סיימו תהליך שחרור, דהיינו נמצאים עדיין בים, או במחסני הנמל (בונדד).
כמות מקסימלית לרישיון ליום - 110 טון. לא יינתן יותר מרישיון אחד ליום. 
את הבקשות יש להגיש החל מ - 09/01/2019 בטופס המקוון במערכת מסלו"ל.
תוקף הרישיונות - 18/01/2019.

 

 

 

הודעות ליבואן - אושר יבוא סוג פטריות נוסף מטורקיהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_pitriot0319-139.aspxהודעות ליבואן - אושר יבוא סוג פטריות נוסף מטורקיה
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - פברואר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_jan_feb_2019.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - פברואר, 2019
נוהל אישור מקום הסגר לדגיםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/ishur_makom_hesger.aspxנוהל אישור מקום הסגר לדגיםהגדרת השיטה והאמצעים לאישור ופיקוח על מקומות הסגר לדגים חיים המיובאים למדינת ישראל. נוהל זה מפרט את אופן הגשת הבקשה לאישור מקום הסגר לדגים, התנאים הפיזיים הנדרשים לצורך אישור מקום ההסגר ואופן הפעלתו