משרד החקלאות ופתוח הכפר מודיע על עדכון נספח' א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019 כדלהלן :

  1. אגוזי אדמה מכסה 1203 WTO - לתעשיית הקבוקים להלן הנספח 
  2. משרד החקלאות בוחן אפשרות לחלוקת מכסות אגוזי אדמה ממכסה 1023 WTO  לתעשיית העוגיות. מפעלים המעוניינים בכך, מתבקשים להגיש בקשה ולצרף הצרופות הבאות בהתאם לקובץ הדרישות של אגוזי האדמה לתעשיית הקבוקים, המצ"ב לעיל.
    את הבקשות יש למלא בטופס מקוון - להלן קישור לטופס:
    https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=GeneralAgriculture_hasava@moag.gov.il&aret=1