עדכון נספח א' - ירקות ופירות ממדינות WTO ומירדן

עד להודעה חדשה, רף פתיחת היבוא הפטור ממכס ממדינות WTO ומירדן כפי שנקבע בשנת 2018, יהיה באופן אוטומטי גם בשנת 2019.​

עדכון נספח א' - ירקות ופירות מירדן וממדינות WTO