משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע כי בהמשך לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019, על פי סך הביקוש למכסות דלהלן, החלוקה תהיה כמפורט להלן: 

מכסה 8085 - תפוחים - איחוד אירופי

יבואן חדש כהגדרתו בנוהל, בשיטת כל הקודם זוכה -  יקבל רישיון  אחד בכמות של 22 טון  (עד למקבלת הכמות הכוללת ליבואנים חדשים).

יבואן ותיק, כהגדרתו בנוהל - החלוקה תהיה כדלהלן:
יבואן וותיק שייבא מעל 400 טון במצטבר בין התאריכים 01/01/2017-30/09/2018 מהאיחוד האירופי, ייחשב "יבואן גדול" לצורך מכסה זו ויקבל רישיון בכמות של 88 טון. אחרת יחשב "יבואן זעיר" לצורך מכסה זו ויקבל  44 טון.

מכסה  7039 - בצל  - איחוד אירופי

יבואן חדש כהגדרתו בנוהל, בשיטת כל הקודם זוכה -  יקבל רישיון  אחד בכמות של 28 טון (עד למקבלת הכמות הכוללת ליבואנים חדשים).

יבואן ותיק, כהגדרתו בנוהל - החלוקה תהיה כדלהלן:

יבואן ותיק שייבא מעל 200 טון במצטבר בין התאריכים 01/01/2017-30/09/2018 מהאיחוד האירופי, ייחשב "יבואן גדול" לצורך מכסה זו ויקבל רישיון בכמות של 84  טון . אחרת  יחשב "יבואן זעיר" לצורך מכסה זו ויקבל  56 טון.

תשומת לבכם כי בשל המחסור בבצל, מחולקת כל הכמות במכסה זו (2,300 טון) כבר עתה, ותוקף הרישיונות הוקדם והינו - החל מ- 01/01/2019 ועד 31/3/2019.

מכסה 8087 - אגס - איחוד אירופי

יבואן חדש כהגדרתו בנוהל, בשיטת כל הקודם זוכה - יקבל רישיון אחד בכמות של 22  טון (עד למקבלת הכמות הכוללת ליבואנים חדשים).

יבואן ותיק, כהגדרתו בנוהל, החלוקה תהיה כדלהלן:

יבואן וותיק שייבא מעל 200 טון במצטבר בין התאריכים 01/01/2017-30/09/2018 מהאיחוד האירופי, ייחשב "יבואן גדול" לצורך מכסה זו  ויקבל רישיון בכמות של 105 טון. אחרת יחשב "יבואן זעיר" לצורך מכסה זו ויקבל רישיון בכמות של 63 טון.

מכסה 819 - תפוחים ארה"ב

יבואן חדש כהגדרתו בנוהל, בשיטת כל הקודם זוכה -  יקבל רישיון אחד בכמות של 22  טון. (עד למקבלת הכמות הכוללת ליבואנים חדשים).

יבואן ותיק, כהגדרתו בנוהל - יקבל רישיון אחד בכמות של  44 טון.
יתרת המכסה תחולק בשיטת "כל הקודם זוכה" - החל מ- 17.02.2019, אל מול  שטר מטען תאריך העמסתו      

 (SHIPPED ON BOARD) שתוקפו החל מ 17/02/2019.

תוקף הרישיונות עד 5 חודשים.  הכמות המקסימלית  לרישיון תהא  44 טון.

מכסה 8088 - מרקוסור

יבואן חדש כהגדרתו בנוהל, בשיטת כל הקודם זוכה -  יקבל רישיון אחד בכמות של 22 טון.                                             (עד למקבלת הכמות הכוללת ליבואנים חדשים).

יבואן ותיק, כהגדרתו בנוהל - יקבל רישיון אחד בכמות של 44 טון. 

תוקף הרישיונות  החל מ-  01/03/2019 עד חמישה חודשים.

יתרת המכסה תחולק בשיטת "כל הקודם זוכה" - החל מ- 01.03.2019,  אל מול שטר מטען שתאריך העמסתו                   (SHIPPED ON BOARD) שתוקפו החל מ- 01.03.2019.

תוקף הרישיונות עד 5 חודשים.  הכמות המקסימלית לרישיון תהא  44 טון.