תפוחים ארה"ב - 819, תפוח מרקוסור 8088 - עדכון למודעה מיום 26/12/2018

מכסה 819 - תפוחים ארה"ב
יתרת המכסה תחולק בשיטת "כל הקודם זוכה" - החל מ- 17.02.2019, אל מול שטר מטען שתאריך העמסתו                   (SHIPPED ON BOARD) החל מ 20/1/2019.
תוקף הרישיונות עד 5 חודשים. הכמות המקסימלית לרישיון תהא 44 טון.
את הבקשות יש להגיש החל מהשעה 13:00. בהקשר זה יש להבהיר, כי השעה הקובעת היא שעת רישום הבקשה כפי שרשומה במערכת מסלול. ניתן לגשת לרשומה במערכת מסלול באמצעות כרטיס חכם. עוד יובהר, כי לא יתקבלו בקשות שיוגשו לפני השעה 13:00.

ההגשה בטופס מקוון https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=GeneralAgriculture_hasava@moag.gov.il&aret=1

מכסה 8088 - תפוחים מרקוסור
יתרת המכסה תחולק בשיטת "כל הקודם זוכה" - החל מ- 03.03.2019, אל מול  שטר מטען שתאריך העמסתו                  (SHIPPED ON BOARD) החל מ 03.03.2019.
תוקף הרישיונות עד 5 חודשים. הכמות המקסימלית לרישיון תהא 44 טון.
את הבקשות יש להגיש החל מהשעה 13:00. בהקשר זה יש להבהיר כי השעה הקובעת היא שעת רישום הבקשה כפי שרשומה במערכת מסלול. ניתן לגשת לרשומה במערכת מסלול באמצעות כרטיס חכם. עוד יובהר, כי לא יתקבלו בקשות שיוגשו לפני השעה 13:00.

ההגשה בטופס מקוון https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=GeneralAgriculture_hasava@moag.gov.il&aret=1