​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות לקבלת פטור במכס לצאן המיובא לישראל
והמיועד לטיפוח בלבד, בכפוף לאישורי בריאות של השירותים הווטרינריים, ולאישור ועדה לסיווג צאן מיובא לצרכי
מס בהתאם לנוהל המצורף:​

​נוהל להגדרת צאן המיובא למטרת סיפוח

 

 

קול קורא להגשת עבודות לכנס השנתי ה-32 למדעי הבקר והצאןhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kol_kore_cenes_bakar_2020.aspxקול קורא להגשת עבודות לכנס השנתי ה-32 למדעי הבקר והצאן
הדרכות ללא עלות ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות בנושא גינוןhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/gardening_tutorials.aspxהדרכות ללא עלות ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות בנושא גינון
דחיית מועד הגשת קול קורא ליער העירוניhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/RejectionLetter.aspxדחיית מועד הגשת קול קורא ליער העירוני