חלוקת יתרות ממכסות בביקוש גבוה:

הרישיונות יחולקו לזכאים העומדים בתנאי הסף, כנגד הצגת שטר מטען ובצירוף אישור מחברת הספנות

(עם מספר המכולה המופיע בשטר המטען) שהספינה עזבה את הנמל בדרכה לישראל החל מהתאריך 15.7.2020.

בקשות שיוגשו עד לתאריך 5.8.2020 (כולל) ייחשבו כולן כאילו הוגשו באותו תאריך.

להלן יתרת המכסות לחלוקה:

מדינה
תיאור מוצר
מספר מכסה
כמות מכסה לחלוקה (בטון)
איחוד אירופי
אגס
8087
540
איחוד אירופי
בצל
7039
207
איחוד אירופי
שום
7040
33

הרשות המוסמכת תבחן את אופן חלוקת יתרת המכסות בהתאם לכמות המגישים וסך היתרה במכסה.