הארכת תוקף רישיונות מכסה מתוקף הסכמי הסחר הבילטראליים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על אפשרות להארכת תוקף רישיונות מכסה מתוקף הסכמי הסחר הבילטראליים.

רישיונות שתוקפם היה 31/5/2020 יוארכו לתאריך 30/06/2020, בהתאם לבקשה מנומקת בכתב ובצירוף שטר מטען או חשבונית עסקה למייל: yevu@moag.gov.il