משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא בצל בפרט המכס 0703101100/5, מספר מכסה 7025 WTO בכמות של עד 4,000 טון בהתאם לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2020 ובהתאם לתנאי השוק המקומי.

המכסה תחולק בשתי פעימות:

1.     2,000 טון במידי;

2.     2,000 טון בהתאם לצורך.

הרישיונות יחולקו לזכאים העומדים בתנאי הסף עפ"י  נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2020

שיטת חלוקה: חלוקת רישיונות כנגד הצגת שטר מטען שטרם הוגש לצורך קבלת רישיון יבוא.


** לא יינתן יותר מרישיון אחד ליום ליבואן. יבואן בודד לא יוכל יהיה להחזיק ביותר מ-84 טון ממכסה זו.

שיטת חלוקת הרישיונות תהיה כנגד שטר מטען שטרם שוחרר ושהמכולות נמצאות בים או במחסני הנמל בלבד


את הבקשות יש להגיש החל מ-  22/03/2020 בטופס המקוון במערכת מסלו"ל.    

תוקף הרישיונות עד תאריך 16/04/2020.