משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא מלפפון בפרט המכס 0707001000/9, מספר מכסה 7026 WTO בכמות של עד 1,000 טון בהתאם לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2020 ובהתאם לתנאי השוק המקומי.

 

הרישיונות יחולקו לזכאים העומדים בתנאי הסף עפ"י נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2020

לא יינתן יותר מרישיון אחד ליום ליבואן. יבואן בודד לא יוכל יהיה להחזיק ביותר מ-60 טון ממכסה זו.

את הבקשות יש להגיש החל מ-  24/03/2020 במערכת מסלול 

הרישיונות יחולקו בהתאם לסך הכמות המבוקשת ועד לכמות כוללת של 1,000 טון