שלום, הרינו להודיע כי משרד החקלאות ופיתוח הכבר עורך בחינה של נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2020 (נספח א) בהיבטי תנאים לחלוקת מכסות פטורות לירקות ממדינות WTO וירדן. על כן, ייתכן שבתקופה הקרובה תנאי הפתיחה של מכסות אלו ישתנו, וככל שכן עדכון הנוהל יפורסם במסגרת הודעה נפרדת.