בהתאם להסכמי הסחר של מדינת ישראל ובמסגרת מכסות וולונטריות מכל העולם, יותר יבוא פטור ממכס ויבוא במכס מופחת במהלך שנת 2021.

מצ"ב קישורים לטיוטת נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2021 ונספח א' לנוהל, אשר מסדירים את חלוקת מכסות היבוא, להערות הציבור.

נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2021

נספח א' לנוהל מכסות יבוא לשנת 2021

הערות ניתן להעביר במייל yaelbu@moag.gov.il עד ליום 26.10.2020.