בהתאם למידע שנמסר למשרד החקלאות על ידי שגרירות ישראל במוסקבה, חברות המעוניינות ביבוא גרעינים מהפדרציה הרוסית אל מדינת ישראל יפנו במהלך השבוע הנוכחי לגורם שפרטיו מופיעים להלן:
 
Mr. Mikhail Matveenko
Commercial director
JSC United Grain Company
 
Tel: +7(495) 647 39 92, доб. 1960
Mob:  +7 (926) 211 77 84
Fax: +7(495) 647 39 50
 
מובהר, למען הסר ספק, כי ככל שייערכו עסקאות לעניין זה, הרי שמדינת ישראל או מי מטעמה אינם צד לעסקאות אלו או לקביעת תנאיהן ואינם ערבים באופן כלשהו או נושאים באחריות כלשהי לגביהן." 

 

סיכום השקעות שהוגשו בוועדה לגידולים חדשים 2014 - 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/סיכום-השקעות-שהוגשו-בוועדה-לגידולים-חדשים-2014---2019.aspxסיכום השקעות שהוגשו בוועדה לגידולים חדשים 2014 - 2019
נוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/water_agreement_4.aspxנוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנים 2020 - 2022
נוהל תמיכה בחלקות מודל בגליל העליון לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/galil_elyon_model.aspxנוהל תמיכה בחלקות מודל בגליל העליון לשנים 2020 - 2022