משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות נוספים ליבוא זיתים בפרט המכס 2005701000/9 - מכסה 2073 WTO

כמות נוספת תחולק על בסיס הזכאות למגישים. תוקף הרישיונות 31.12.2020.

בקשות ניתן להגיש עד לתאריך 31.10.2020 במערכת מסלול