משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייה - בפרט המכס 0709920000/3
מירדן מכסה 7012 בכמות של 1,500 טון. המכסה תחולק לתעשיית שימורי הזיתים על פי חלקה היחסי של כל תעשייה.

מסמכים הנדרשים:

מפעל

  • אישור על ניהול פנקסי חשבונות בתוקף ואישור על ניכוי מס במקור.
  • רישיון יצרן למפעל  ממשרד הבריאות בתוקף.
  • דו"ח חתום ע"י מנכל החברה/רו"ח של החברה על קליטה ועיבוד זיתים במפעל בשנים 2018,2019. כל שנה בנפרד.
  • במידה והמפעל מבצע היבוא באמצעות יבואן אחר - ייפוי כוח מהמפעל המעבד ליבואן.
  • התחייבות המפעל חתומה ע"י מנכ"ל החברה/רו"ח של החברה לקלוט את כל הכמות המיובאת לצורך עיבוד בלבד.

מפעל שהגיש מסמכים לשנת 2020 אינו צריך להגיש בשנית.

יבואן 

  • עמידה בתנאי הסף עפ"י נוהל מכסות יבוא 2020.
  • התחייבות היבואן ליבוא הטובין והעברת כולו לעיבוד במפעל בלבד.
  • התחייבות המפעל לעיבוד הטובין של היבואן.

הגשת בקשה: בקשות ניתן להגיש החל מהיום - 12/10/2020 ועד 31/10/2020 באמצעות טופס מקוון
תוקף הרישיונות: החל מ- 18/10/2020