נוהל מכסות יבוא 2020

​​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע כי בהתאם להסכמי הסחר של מדינת ישראל ובמסגרת מכסות וולונטריות* מכל העולם, יותר יבוא פטור ממכס ויבוא במכס מופחת במהלך שנת 2020.

מצורף נוהל חלוקת מכסות יבוא ונספח א' לנוהל:

נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2020

נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2020 (מכסות בביקוש גבוה)

*כל המכסות הוולונטריות ואופן חלוקתן יפורסמו לאחר כניסתן לתוקף