2021

רקע

בהתאם ליעדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר לקידום שיתופי הפעולה בתחום החקלאות הישראלית בעולם ולהחלטת ממשלה 4021; יתאפשר לחברות לפנות למשרד לקבל את שירותי המשרד במסגרת פעילותם במדינות הללו בהתאם למפורט בנוהל; לאחר שיכללו ברשימת החברות; שיקבלו את חסות משרד החקלאות.

משרד החקלאות מעוניין ליצור רשימה של חברות בתחום החקלאות (תשומות חקלאיות; אגרוטכנולוגיה; פרויקטים חקלאיים) שיוכלו לקבל את חסות המשרד.

המשרד יוכל להציג חברות אלו בפני מדינות רלבנטיות וגופי פיתוח והשקעה שונים (בנקים לפיתוח, הבנק העולמי) בהזדמנויות שונות כדוגמת ביקורי משלחות מחו"ל, וזאת לשם יצירת פלטפורמות לקידומן במסגרת פרויקטים בינלאומיים, הסכמים G2G וכיו"ב.

התהליך יאפשר לחברות שתיכללנה ברשימה, להציע את השתתפות משרד החקלאות בפרויקט ספציפי תוך שיתוף הידע הציבורי/ממשלתי הקיים במשרד ובכך תסופק המעטפת הממשלתית לפרויקט, עפ"י החלטת המשרד.

המשרד מעוניין לקבל את הערות הציבור לנוהל זה, בטרם יוחלט על ניסוחו הסופי. 

הצעת הערות 

כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות בעניין זה,  מוזמן לעשות זאת בפנייה בכתב למייל export@moag.gov.il, ולציין בנושא הפנייה: " קול קורא להקמת רשימת חברות בתחום החקלאות - אגרוטכנולוגיה". 
את הפניות יש להעביר עד ליום 13 במאי 2021 לאחר מועד זה, ולאחר עיון בפניות שיתקבלו עד למועד האמור, יגובש הנוהל באופן סופי.

יודגש: במסגרת פנייה זו לא יידונו הבקשות הפרטניות לבקשות לתמיכה או הערות הנוגעות למקרה פרטי של אדם או תאגיד ספציפי, שאין בהן כדי להעלות נושאים עקרוניים הנוגעים לאמות המידה הכלליות. 

אין באמור לעיל משום התחייבות לאימוץ תוכן הפניות או חלקן, או משום התחייבות למתן תמיכה לאדם או לתאגיד כלשהו.

לתשומת לב: 
אין בפרסום הודעה זו כדי להוות התחייבות של המדינה למתן תמיכה בהתאם לאמות מידה אלה. בעקבות הערות שיתקבלו מהציבור יכול המשרד להחליט על אי מתן תמיכה או על  מתן תמיכה בהיקף שונה מזה שפורסם.