משרד החקלאות ופיתוח הכפר יתמוך ביבואני ביצים מאוקראינה, בהתאם להוראת תכ"מ 6.2 , לאור מחסור אפשרי בביצים בחג הפסח התש"ף על רקע משבר הקורונה.

זכאים לתמיכה
קבלנים מורשים לשיווק ביצי מאכל על פי חוק המועצה לענף הלול )יצור ושיווק(, התשכ"ד- 1963 בעלי רישיון ליבוא ביצי מאכל מאוקראינה בפטור ממכס מטעם הרשות המוסמכת באגף לסחר חוץ במשרד החקלאות.


 

 

דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - מאי, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_05_2020.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - מאי, 2020
הודעה ליבואנים - אושר יבוא זרעי Craterostigma pumilum מארה"ב ודרום אפריקהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/Craterostigma-pumilum.aspxהודעה ליבואנים - אושר יבוא זרעי Craterostigma pumilum מארה"ב ודרום אפריקה
נוהל אישור מקום הסגר לדגיםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/ishur_makom_hesger.aspxנוהל אישור מקום הסגר לדגיםהגדרת השיטה והאמצעים לאישור ופיקוח על מקומות הסגר לדגים חיים המיובאים למדינת ישראל. נוהל זה מפרט את אופן הגשת הבקשה לאישור מקום הסגר לדגים, התנאים הפיזיים הנדרשים לצורך אישור מקום ההסגר ואופן הפעלתו