​​התחנה לחקר הסחף

התחנה לחקר הסחף עוסקת במחקרים יישומיים בתחום שימור קרקע וניהול הנגר.
תפוקות היחידה כוללות: דוחות מחקר, פרסומים מקצועיים, מאמרים מדעיים, הרצאות והדרכות לקהלים שונים, והנחיות מפורטות ליישום בשטח.
תשתיות היחידה כוללים: מעבדה לניתוח גיאו-מרחבי ועיתי של תהליכים קרקעיים; מעבדה לשימור קרקע; אמצעים לרכישת מידע גיאו-מרחבי; אמצעי חישה מרחוק ומקרוב; מערך ניטור הידרומטרי ארצי באגנים קטנים; מערך ניטור מפלסי מי-תהום והמלחה.

תחומי מחקר ופיתוח בתחנה לחקר הסחף:

מניעת סחיפת קרקעות ופיתוח שיטות לניהול אגני, שימור קרקע וניהול נגר
לימוד ופיתוח אמצעים אגרוטכניים לבקרת הזרימה העל - קרקעית ולהקטנת הנגר ופוטנציאל הידלדלות קרקע; שיטות לייעול מי נגר לשימוש כמשאב; לימוד ויישום פתרונות כוללניים לניהול אגני היקוות.

הידרולוגיה והידרומטריה
יחסי גומלין עיר-סביבה - מדידה ומעקב אחר זרימות מים במובלים טבעיים ומלאכותיים בשימושי קרקע מגוונים; השפעת שטחי חקלאות, שטחים פתוחים ובנויים על זרימת המים, וכן השפעת משטרי הזרימה על הסביבה; עיבוד וניתוח נתוני ספיקות שיא ונפחי זרימה באגנים קטנים, נפחי מים וגלי גאות בהסתברויות שונות.

מניעת המלחת קרקעות
מעקב מרחבי ועיתי אחר המלחת קרקעות באזור הרווי והבלתי רווי על ידי דיגום קרקע ובארות תצפית ומגוון כלים משלימים. הבנת תהליכי המלחת קרקע, תיאור תהליכי המלחה ותנועת מים באזורי המלחת קרקע.


היחידה לסקר ויעוד קרקע

אנשי התחום מהווים מוקד ידע ארצי בתחום מצאי הקרקעות ותכונותיהן, ומהווים כתובת עיקרית לאספקת מידע מרחבי ונקודתי בנוגע לקרקעות לכלל הגורמים העוסקים בתחום, ובכלל זה חקלאים ומקבלי החלטות. הצוות נותן שירות לחקלאים באמצעות ביצוע סקרי קרקע פרטניים ומייצר ידע מרחבי – אזורי וארצי – בתחומי יעוד ושימושי קרקע. לצורך כך עושה הצוות שימוש בכלים דיגיטליים המתקדמים ביותר.

היחידה לאגרומטאורולוגיה

היחידה לאגרומטאורולוגיה עוסקת במתן שירותים לחקלאים ובפיתוח ידע בתחומי מומחיותה. היחידה מספקת תחזיות מטאורולוגיות יעודיות לחקלאים, מייצרת מיפוי אגרומטאורולוגי איזורי, מבצעת סקרים טופואקלימיים ועוסקת בליווי והדרכה של חקלאים, רשויות ניקוז ובעלי עניין נוספים. לשם ביצוע תפקידה המחלקה מנהלת רשת של תחנות מטאורולוגיות ברחבי הארץ ושותפה לפעילות מו"פ נרחבת.

​ 


 

​​​​​

 

 

שנתונים הידרולוגיים ודוחות אירועים מיוחדיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/Publications/Pages/shnatonim.aspx שנתונים הידרולוגיים ודוחות אירועים מיוחדים