מסמך מדיניות זה מסכם את התובנות מעבודתה של ועדת היגוי המשותפת לגופים רבים שהובילו וקידמו את נושא השימוש המושכל והשימור של משאבי המים והקרקע ואת שמירת הטבע באמצעות התאמת הגישה האגנית המשלבת לצרכים של ישראל.
התוצר הוא פרי החלטות משותפות שהתקבלו במסגרת צוותי עבודה ייעודיים, החלטות אשר עברו תיקוף במליאה.
תוצר התהליך הוא מסמך מדיניות הכולל מפת דרכים אופרטיבית - תרגום התאוריה לפרקטיקה ול'כאן ועכשיו' בישראל.
גישה אגנית משלבת