נוהלי תמיכה

​​​​​​האגף לשימור קרקע וניקוז אמון על שימור משאבי סביבה שהם אבן יסוד בייצור החקלאי. על מנת לשמור על משאבים ציבוריים אלה, האגף מציע מספר מסלולים של תמיכה ישירה בחקלאים כהגדרתם בנוהל, אשר יבצעו  פעולות אשר ייטיבו עם משאבי הקרקע, המים והסביבה. עיבוד קרקע מושכל, בהתאם ליעוד התואם את סוג הקרקע ומגבלות השטח, יבטיח שימור משאב חשוב זה גם לדורות הבאים.

בכוונת משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: המשרד) להעניק תמיכה כספית לפעולות שימור קרקע בשטחים חקלאיים ויישום ממשק משמר קרקע ומים בשטחי עיבוד חקלאי ע"פ הקולות הקוראים הבאים: עיבוד משמר, פעולות ואמצעים, תחזוקת מערכות שימור קרקע, תכנון כולל וסקרים. 
כמו כן, האגף לשימור קרקע וניקוז, מודיע לחקלאים ולציבור על השלמת תמיכה בגין רכישת מיכון חקלאי ייעודי המקדם ממשקי עיבוד משמר קרקע ומוגש כבקשה למנהלת ההשקעות. 
  
בקשות להשלמת תמיכה בגין רכישת מיכון חקלאי ייעודי המקדם ממשקי עיבוד משמר קרקע תתאפשר על-פי תקופת הפעילות המצוינת בנוהל התמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות במנהלת ההשקעות ומותנה בתיאום מראש עם תא שימור הקרקע המחוזי.

הבקשות תתקבלנה עד לתאריך 25.4.20 בתאי שימור הקרקע במחוז הרלוונטי למגיש הבקשה, פרטי ההתקשרות מופיעים בפרסומים.

נוהל תמיכה לשימור קרקע - עיבוד משמר לשנת 2020
נוהל ת​מיכה לשימור קרקע - פעולות ואמצעים לשנת 2020
נוהל תמיכה לשימור קרקע - תכנון כולל וסקרים לשנת 2020