2010

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מגבש בימים אלה את העקרונות לחלוקת תוספת המכסות בענף העיזים לחלב לשנת 2011, עקב המלצת "תא תכנון" להגדיל את היקף המכסה הארצית הכוללת[1]  בכ- 2 מליון ליטר לעומת המכסה הארצית בשנת 2010.


העקרונות שלהלן משקפים את המתווה המתגבש לחלוקת תוספת המכסות האישיות ליצרני חלב העיזים.  בנוסף משקפים העקרונות שלהלן את אופן חלוקת המכסות למשקי עזים סגורים - בהם פועלת מחלבה והם משווקים את החלב המיוצר בהם למחלבה זו בלבד.

המשרד מעוניין לקבל את הערות הציבור למתווה זה, בטרם יוחלט על נוסחו הסופי.

כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות בעניין זה,  מוזמן לעשות זאת בפניה בכתב למייל uriz@moag.gov.il או במקרה ואין מייל זמין לפקס  03-9485767 , ולציין בנושא הפנייה: "עקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף העזים לחלב לשנת 2011". לקבלת פרטים נוספים, ניתן לפנות למר אורי צוק בר בטל. 03-9485551.  את הפניות יש להעביר עד ליום 16.12.2010 לאחר מועד זה, ולאחר עיון בפניות שיתקבלו עד למועד האמור, יגובשו באופן סופי העקרונות לחלוקת תוספת מכסות חלב העיזים לשנת 2011.[1] לחלב עיזים המשווק למחלבות חיצוניות בלבד ולא לחלב עיזים המיוצר ב"משקים סגורים", ר' פירוט להלן.


למסמך העקרונות להערות הציבור

 

 

משרד החקלאות: גם את בעלי החיים לא משאירים ברכב לבדhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/forgetting_animals.aspx משרד החקלאות: גם את בעלי החיים לא משאירים ברכב לבד
מפקחי משרד החקלאות בשיתוף משטרת ישראל חשפו בית גידול פיראטי להרבעת כלבים ולמכירתםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Pirate_habitat_for_dog_breeding.aspxמפקחי משרד החקלאות בשיתוף משטרת ישראל חשפו בית גידול פיראטי להרבעת כלבים ולמכירתם
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.