2010

​שטחי המרעה משמשים להזנת עדרי בקר וצאן, למדינת ישראל אינטרס חיוני לעודד החזקת שטחים אלה ועיבודם כדי למנוע השתלטות גורמים בלתי מורשים על שטחים אלה, כדי לשמר בהם שווי משקל אקולוגי ראוי ותרומה נופית וחברתית, למנוע את נטישת הקרקע ולהבטיח המשך עיבודם על-ידי אוכלוסיה חקלאית פעילה.

בארץ קיימים כ-2 מיליון דונם שטחי מרעה מוסדרים המושכרים לתקופה של שנה. רשות מקרקעי ישראל כבעל הקרקע הוא המשכיר את שטחי המרעה למגדלי הבקר והצאן עפ"י המלצת משרד החקלאות בכפוף להחלטת ועדת השכרות ברשות מקרקעי ישראל.


על מנת ליעל את ניצול השטחים למרעה משרד החקלאות בשיתוף עם רשות מקרקעי ישראל ערך בחינה של כמות אכלוס בעלי החיים  -בהם במטרה להתאים את כושר הנשיאה של השטח למספר בעלי החיים הרועים בו.

בעקבות כך התפנו שטחים ברמת הגולן המיועדים לגידול בעלי חיים במרעה.

הקול הקורא המצורף פתוח לעיון הציבור ולהערות עד ליום 17.11.2010.
התייחסויות ניתן להעביר במייל לשמוליק פרידמן:
shmulikf@moag.gov.il.
#ff8c00>נספחים
נספח א' - לקול הקורא - המלצה להרשאה לרעייה בשטחים ברמת הגולן - תנאים וסדרי רישום

נספח א' - #ff8c00>נספחים
 src=פירוט השטחים המיועדים לגידול בעלי חיים במרעה
#ff8c00>נספחים
 src=#ff8c00>נספחים
 src=נספח ב' - בקשה להמלצה עבור שטח מרעה ברמת הגולן
נספח ג' - שאלון עבר פלילי


 

 

‏נוהל מתן פרס לחקלאי מוביל בתחום חקלאות משמרת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nohalim/Pages/Haklaut_Meshamert_Gift2019.aspx‏נוהל מתן פרס לחקלאי מוביל בתחום חקלאות משמרת 2019
נוהל תמיכה במיזמי הדברה ידידותית לאדם ולסביבה לשנים 2019 - 2020https://www.moag.gov.il/shaham/nohalim/Pages/nohal_hadbara_mesulevet.aspxנוהל תמיכה במיזמי הדברה ידידותית לאדם ולסביבה לשנים 2019 - 2020
מיתוג אקולוגי של מוצרים חקלאייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Ecological_Branding.aspxמיתוג אקולוגי של מוצרים חקלאיים