2010

בהתאם להסכם המים, צרכני מים זכאים לקבל סיוע כספי עבור השנים 2005 ו-2006 בהתאם לנתוני צריכת המים השפירים לחקלאות, בסך 12.84 אג' למ"ק, זאת  בשל העלאת תעריפי המים והיטלי ההפקה בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005.


את הבקשה יש להגיש למשרדי המחוז הרלוונטי של משרד החקלאות לא יאוחר מ- 31.1.2011, בצירוף המסמכים המפורטים באתר.

 

לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להגיש בקשה, והזכאות תפקע.

 

לצורך קבלת התשלום יש להמציא למשרדי מחוז משרד החקלאות את המסמכים הבאים:
    1.      טופס הבנק המצורף ממולא וחתום על ידי הבנק. להורדת הטופס.

  1. אישור ניהול ספרים בתוקף.
  2. חשבונית על גובה סכום הזכאות, מע"מ בשיעור 0%.

 

לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות למשרדי המחוז הרלוונטי:

מחוז כתובת טלפון
מחוז מרכז חדרה, דוד שמעוני 35 04-6303411/26
מחוז השפלה וההר ראשון לציון, הקריה החקלאית 03-9681444/56
מחוז הנגב חווה חקלאית גילת 08-9920999
מחוז העמקים עופלה, רח' גלבוע 34 04-6489100
מחוז הצפון  קריית שמונה, מ.א. גליל עליון 04-6816100/02 

 

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_maim_2019.aspxתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019
אפליקציה (יישומון) להשקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Application_for_irrigation.aspxאפליקציה (יישומון) להשקיה
טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/Takanot_Maim_Draft.aspxטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבור