2010

רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיעים בזאת כי מעסיקים בעלי היתר להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2010 יוכלו להגיש בקשה לקבלת היתרים להעסקת עובדים זרים מסרי לנקה לתקופה עונתית מוגבלת של חצי שנה בלבד, בין התאריכים 10/10/2010 – 10/4/2011. 


אפשרות הקצאת ההיתרים הינה בהתאם לתוכנית ניסויית מיוחדת מטעם בנק ישראל, רשות האוכלוסין, משרד החקלאות ומשרד האוצר, לבחינת אפשרות התרת העסקת עובדים זרים בענף החקלאות בתקופות השיא העונתיות בלבד.

לקול הקורא  לחץ כאן
לטופס לחץ כאן
למודעה בנושא לחץ כאן
לחקלאים שעלו בהגרלה לחץ כאן 

 

קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020
הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/zarim_haaracha.aspx הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020
הארכת המועד להגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/Moed_Bakashot_Hamlaza_Ovedzar.aspxהארכת המועד להגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020