2010

רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיעים בזאת כי מעסיקים בעלי היתר להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2010 יוכלו להגיש בקשה לקבלת היתרים להעסקת עובדים זרים מסרי לנקה לתקופה עונתית מוגבלת של חצי שנה בלבד, בין התאריכים 10/10/2010 – 10/4/2011. 


אפשרות הקצאת ההיתרים הינה בהתאם לתוכנית ניסויית מיוחדת מטעם בנק ישראל, רשות האוכלוסין, משרד החקלאות ומשרד האוצר, לבחינת אפשרות התרת העסקת עובדים זרים בענף החקלאות בתקופות השיא העונתיות בלבד.

לקול הקורא  לחץ כאן
לטופס לחץ כאן
למודעה בנושא לחץ כאן
לחקלאים שעלו בהגרלה לחץ כאן 

 

לאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/coronavirus_foreign_workers.aspxלאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומם
רשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/working_permits_qouta_agriculture_2020.aspxרשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020
קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020