2010

במטרה לעודד העסקת ישראלים רבים יותר בעבודה קבועה בחקלאות, מעוניין משרד החקלאות להעניק תמיכות כספיות לחקלאים ולעובדים.


בכוונת המשרד לפרסם בעוד שבועות ספורים את נוהל קבלת התמיכה לשנת 2010. לקראת מועד כניסת הנוהל לתוקף, קורא המשרד לציבור הרחב להתייחס ולהעיר הערות על טיוטת נוהל התמיכה המוצע, המופיעה למטה.

 

צוות מטעם המשרד ירכז את הפניות וההערות שיתקבלו ויפעל לשינוי והתאמת הנוהל במידת הצורך. אין באמור לעיל משום התחייבות לאימוץ תוכן הפניות או חלקן.

הערות והתייחסויות לתוכנו של הנוהל יש להעביר בכתב בלבד, לא יאוחר מיום 22.6.2010, לידי אריאלה פלונסקי, באמצעות המייל:  arielap@moag.gov.il.


לטיוטת הנוהל

 

 

לאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/coronavirus_foreign_workers.aspxלאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומם
רשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/working_permits_qouta_agriculture_2020.aspxרשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020
קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020