2010

במטרה לעודד העסקת ישראלים רבים יותר בעבודה קבועה בחקלאות, מעוניין משרד החקלאות להעניק תמיכות כספיות לחקלאים ולעובדים.


בכוונת המשרד לפרסם בעוד שבועות ספורים את נוהל קבלת התמיכה לשנת 2010. לקראת מועד כניסת הנוהל לתוקף, קורא המשרד לציבור הרחב להתייחס ולהעיר הערות על טיוטת נוהל התמיכה המוצע, המופיעה למטה.

 

צוות מטעם המשרד ירכז את הפניות וההערות שיתקבלו ויפעל לשינוי והתאמת הנוהל במידת הצורך. אין באמור לעיל משום התחייבות לאימוץ תוכן הפניות או חלקן.

הערות והתייחסויות לתוכנו של הנוהל יש להעביר בכתב בלבד, לא יאוחר מיום 22.6.2010, לידי אריאלה פלונסקי, באמצעות המייל:  arielap@moag.gov.il.


לטיוטת הנוהל

 

 

קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020
הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/zarim_haaracha.aspx הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020
הארכת המועד להגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/Moed_Bakashot_Hamlaza_Ovedzar.aspxהארכת המועד להגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020