2010

במטרה לעודד העסקת ישראלים רבים יותר בעבודה קבועה בחקלאות, מעוניין משרד החקלאות להעניק תמיכות כספיות לחקלאים ולעובדים.


בכוונת המשרד לפרסם בעוד שבועות ספורים את נוהל קבלת התמיכה לשנת 2010. לקראת מועד כניסת הנוהל לתוקף, קורא המשרד לציבור הרחב להתייחס ולהעיר הערות על טיוטת נוהל התמיכה המוצע, המופיעה למטה.

 

צוות מטעם המשרד ירכז את הפניות וההערות שיתקבלו ויפעל לשינוי והתאמת הנוהל במידת הצורך. אין באמור לעיל משום התחייבות לאימוץ תוכן הפניות או חלקן.

הערות והתייחסויות לתוכנו של הנוהל יש להעביר בכתב בלבד, לא יאוחר מיום 22.6.2010, לידי אריאלה פלונסקי, באמצעות המייל:  arielap@moag.gov.il.


לטיוטת הנוהל

 

 

מנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/5000_workers.aspxמנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאות
הודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/needare_zchut.aspxהודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020
הודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונהhttps://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/palestinian_worker.aspxהודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונה