2011

כל מה שרציתם לדעת על הקצאת התרים להעסקת עובדים זרים בתחום החקלאות ונהלי העסקתם של העובדים
מכסת העובדים הזרים בענף החקלאות לשנת 2011 היא 26,000, וזאת על פי החלטת ממשלה. העסקת עובדים אלו מותרת רק לחקלאים המחזיקים התרים מיוחדים לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, המוקצים על ידי רשות האוכלוסין וההגירה ובהתאם להמלצת משרד החקלאות ופיתוח הכפר. הנתונים לגבי גידוליו של כל חקלאי, המהווים בסיס להמלצות משרד החקלאות לרשות האוכלוסין וההגירה, מבוססים על מידע המסופק על ידי החקלאי בחוברת מפקד המוגשת למשרד החקלאות אחת לשנתיים, כאשר נתונים אלו עוברים בדיקה ואימות במחוזות משרד החקלאות.

למדריך זכויות ושירותים לחקלאים
להודעת רשות האוכלוסין וההגירה לשיפור השירות לעוסקים בחקלאות
עובדים זרים

 

 

קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020
הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/zarim_haaracha.aspx הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020
הארכת המועד להגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/Moed_Bakashot_Hamlaza_Ovedzar.aspxהארכת המועד להגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020