2011

כל מה שרציתם לדעת על הקצאת התרים להעסקת עובדים זרים בתחום החקלאות ונהלי העסקתם של העובדים
מכסת העובדים הזרים בענף החקלאות לשנת 2011 היא 26,000, וזאת על פי החלטת ממשלה. העסקת עובדים אלו מותרת רק לחקלאים המחזיקים התרים מיוחדים לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, המוקצים על ידי רשות האוכלוסין וההגירה ובהתאם להמלצת משרד החקלאות ופיתוח הכפר. הנתונים לגבי גידוליו של כל חקלאי, המהווים בסיס להמלצות משרד החקלאות לרשות האוכלוסין וההגירה, מבוססים על מידע המסופק על ידי החקלאי בחוברת מפקד המוגשת למשרד החקלאות אחת לשנתיים, כאשר נתונים אלו עוברים בדיקה ואימות במחוזות משרד החקלאות.

למדריך זכויות ושירותים לחקלאים
להודעת רשות האוכלוסין וההגירה לשיפור השירות לעוסקים בחקלאות
עובדים זרים

 

 

לאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/coronavirus_foreign_workers.aspxלאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומם
רשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/working_permits_qouta_agriculture_2020.aspxרשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020
קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020