2011

בטרם יוגשו המלצות הצוות לממשלה, נמצא לנכון לאפשר לציבור להגיש התייחסות להמלצות.
התייחסויות ניתן להעביר, בכתב בלבד, לא יאוחר מיום 23.11.2011, לידי הגב' יהודית כרמי, מנהלת תחום עבודה ועובדים זרים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
כתובת: דרך המכבים, ראשון לציון, 50250. ת.ד 30, בית דגן. פקס מספר 03-9485873. דואר אלקטרוני: yehuditk@moag.gov.il. יש לציין על גבי המעטפה (או בנדון): " העסקת עובדים זרים בחקלאות- העדפות אזוריות- הערות". בפנייה יש לציין שם מלא, כתובת, תפקיד/עיסוק ודרכי התקשרות (טלפון, פקס וכתובת דוא"ל) .

מתן עדיפות אזורית - המלצות הצוות, פנייה להערות הציבור
נספח א' - טבלת עדיפות אזורית

 

 

לאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/coronavirus_foreign_workers.aspxלאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומם
רשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/working_permits_qouta_agriculture_2020.aspxרשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020
קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020