2011

בטרם יוגשו המלצות הצוות לממשלה, נמצא לנכון לאפשר לציבור להגיש התייחסות להמלצות.
התייחסויות ניתן להעביר, בכתב בלבד, לא יאוחר מיום 23.11.2011, לידי הגב' יהודית כרמי, מנהלת תחום עבודה ועובדים זרים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
כתובת: דרך המכבים, ראשון לציון, 50250. ת.ד 30, בית דגן. פקס מספר 03-9485873. דואר אלקטרוני: yehuditk@moag.gov.il. יש לציין על גבי המעטפה (או בנדון): " העסקת עובדים זרים בחקלאות- העדפות אזוריות- הערות". בפנייה יש לציין שם מלא, כתובת, תפקיד/עיסוק ודרכי התקשרות (טלפון, פקס וכתובת דוא"ל) .

מתן עדיפות אזורית - המלצות הצוות, פנייה להערות הציבור
נספח א' - טבלת עדיפות אזורית

 

 

הודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2021 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2021https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/hamlaza_oved_zar2021.aspxהודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2021 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2021
הודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונהhttps://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/palestinian_worker.aspxהודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונה
נוהל מתן המלצה לרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובדים פלסטינים בענף החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/palastinian_workers.aspxנוהל מתן המלצה לרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובדים פלסטינים בענף החקלאות