2011

בטרם יוגשו המלצות הצוות לממשלה, נמצא לנכון לאפשר לציבור להגיש התייחסות להמלצות.
התייחסויות ניתן להעביר, בכתב בלבד, לא יאוחר מיום 23.11.2011, לידי הגב' יהודית כרמי, מנהלת תחום עבודה ועובדים זרים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
כתובת: דרך המכבים, ראשון לציון, 50250. ת.ד 30, בית דגן. פקס מספר 03-9485873. דואר אלקטרוני: yehuditk@moag.gov.il. יש לציין על גבי המעטפה (או בנדון): " העסקת עובדים זרים בחקלאות- העדפות אזוריות- הערות". בפנייה יש לציין שם מלא, כתובת, תפקיד/עיסוק ודרכי התקשרות (טלפון, פקס וכתובת דוא"ל) .

מתן עדיפות אזורית - המלצות הצוות, פנייה להערות הציבור
נספח א' - טבלת עדיפות אזורית

 

 

רשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/working_permits_qouta_agriculture_2020.aspxרשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020
קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020
הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/zarim_haaracha.aspx הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020