2011

מפורסם בזאת קובץ מקדמים להקצאת עובדים זרים לשנת 2012.
ניתן להגיש התייחסות לעניין המקדמים, ככל שנעשה בהם שינוי לעומת הנוסח שפורסם ביום 13.6.11, עד ליום 13.12.11.
את ההתייחסות יש לשלוח לידי :
כרמי יהודית
פקס: 03-9485873
דואר אלקטרוני: Yehuditk@moag.gov.il
באחריות מגיש ההשגה לוודא כי השגתו התקבלה.

לרשימת מקדמי הקצאת עובדים זרים לשנת 2012 
לרשימת מיכון חוסך כוח אדם 2012
לרשימת הצמדות 2012


 

 

לאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/coronavirus_foreign_workers.aspxלאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומם
רשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/working_permits_qouta_agriculture_2020.aspxרשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020
קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020