2011

מפורסם בזאת קובץ מקדמים להקצאת עובדים זרים לשנת 2012.
ניתן להגיש התייחסות לעניין המקדמים, ככל שנעשה בהם שינוי לעומת הנוסח שפורסם ביום 13.6.11, עד ליום 13.12.11.
את ההתייחסות יש לשלוח לידי :
כרמי יהודית
פקס: 03-9485873
דואר אלקטרוני: Yehuditk@moag.gov.il
באחריות מגיש ההשגה לוודא כי השגתו התקבלה.

לרשימת מקדמי הקצאת עובדים זרים לשנת 2012 
לרשימת מיכון חוסך כוח אדם 2012
לרשימת הצמדות 2012


 

 

קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020
הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/zarim_haaracha.aspx הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020
הארכת המועד להגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/Moed_Bakashot_Hamlaza_Ovedzar.aspxהארכת המועד להגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020