2011

מפורסם בזאת קובץ מקדמים להקצאת עובדים זרים לשנת 2012.
ניתן להגיש התייחסות לעניין המקדמים, ככל שנעשה בהם שינוי לעומת הנוסח שפורסם ביום 13.6.11, עד ליום 13.12.11.
את ההתייחסות יש לשלוח לידי :
כרמי יהודית
פקס: 03-9485873
דואר אלקטרוני: Yehuditk@moag.gov.il
באחריות מגיש ההשגה לוודא כי השגתו התקבלה.

לרשימת מקדמי הקצאת עובדים זרים לשנת 2012 
לרשימת מיכון חוסך כוח אדם 2012
לרשימת הצמדות 2012


 

 

הודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונהhttps://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/palestinian_worker.aspxהודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונה
נוהל מתן המלצה לרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובדים פלסטינים בענף החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/palastinian_workers.aspxנוהל מתן המלצה לרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובדים פלסטינים בענף החקלאות
הקצאה מומלצת מירבית להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2021https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/hakzaa-2021.aspxהקצאה מומלצת מירבית להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2021